ALGEMENE HUURVO0RWAARDEN KAMPEERAUTO

STANDAARDBEPALINGEN
Voor het huren van een kampeerauto gelden onderstaande huurvoorwaarden, alsmede de standaardbepalingen van de BOVAG, welke zijn vastgesteld in samenwerking met de ANWB en de Consumentenbond. Er wordt een huurovereenkomst opgemaakt, waarvan een kopie aan de huurder wordt verstrekt.

HUURDER
De huurder van de camper / kampeerauto dient de leeftijd van 23 jaar te hebben bereikt en minimaal 2 jaar in het bezit te zijn van een geldig personenauto-rijbewijs B (zgn klein rijbewijs). Alleen de met name in de huurovereenkomst genoemde personen mogen de kampeerauto besturen.

HUURPERIODE
De huurperiode is van vrijdag tot en met vrijdag. De camper moet ‘s morgens voor 09.00 uur worden ingeleverd. De kampeerauto kan vrijdags om 14.00 uur, na overleg, worden opgehaald. Bepaling van het precieze tijdstip van afhalen is echter wel aan de verhuurder voorbehouden. Verlenging van de overeengekomen huurperiode is slechts mogelijk na verkregen goedkeuring van de verhuurder. Heeft de verhuurder geen verlenging toegestaan, dan is voor elk dagdeel dat de kampeerauto later wordt ingeleverd een boete van Euro 120,- verschuldigd extra boven de huurprijs.

VERZEKERING EN EIGEN RISICO
De kampeerauto is verzekerd tegen het risico van Wettelijke Aansprakelijkheid (W.A.) tot een bedrag van Euro 2.250.000,- per gebeurtenis. Tevens is het casco (d.w.z. de kampeerauto zelf) verzekerd tegen schade, inclusief brand en diefstal. De verzekeringspremie is geheel in de huurprijs begrepen; een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) is bij de autodocumenten aanwezig. Per schadegebeurtenis draagt de huurder een eigen risico van Euro 1000,-, welk bedrag wordt terugbetaald indien de schade niet te wijten is aan de schuld van de huurder en is terugontvangen van de schuldige tegenpartij. Dit eigen risico kan worden verlaagd tot Euro 200,–, tegen betaling van Euro 50,-- premie per week. Bij schade, welke het gevolg is van een verkeerd taxeren van, of het niet letten op de doorrijhoogte of de doorrijbreedte, blijft de huurder echter aansprakelijk voor het volledige eigen risico, ook indien dit is verlaagd. Door de verzekering niet gedekte schade, zoals die ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten rijden door niet bevoegde personen, het vernielen van het interieur etc. is geheel voor rekening van de huurder.

REPARATIE EN SCHADE
Ondanks de goede zorgen en het preventieve onderhoud kan zich tijdens de reis een mechanisch defect aan de camper voordoen. Reparaties mogen in een dergelijk geval slechts worden uitgevoerd door een dealer van het betreffende merk kampeerauto of bij gebreke daarvan in de omgeving door een erkende garagehouder. Reparaties aan het interieur van de kampeerauto dienen door terzake vakkundige personen te geschieden. Niet noodzakelijke reparaties zijn voor rekening van de huurder. Noodzakelijke reparaties mogen zonder voorkennis worden uitgevoerd, mits zij een bedrag van Euro 50,-- niet te boven gaan. De door de huurder gemaakte reparatiekosten worden na overleg van de gespecificeerde nota (op naam van verhuurder) en de vervangen onderdelen vergoed. Bij grote reparaties of ingeval van schade, al of niet ontstaan door de schuld van de huurder of diens bestuurder, aan het gehuurde of aan derden, is huurder verplicht verhuurder daarvan in kennis te stellen en bovendien de schade aan de camper schriftelijk te bevestigen door invulling van het Europese Schadeformulier. Huurder is verplicht de door verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door de politie proces verbaal te laten opmaken. Bij ingebreke blijven van voornoemde kennisgeving en bij het niet opvolgen van de instructies zal huurder voor de door dit verzuim eventueel door verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.

BESPREKEN EN ANNULEREN
Bij bespreking dient de helft van de vermoedelijke huursom te worden voldaan; het restant plus de waarborgsom van Euro 1000,- dient twee weken voor vertrek door de verhuurder te zijn ontvangen. Van de bespreking en vooruitbetaling ontvangt de huurder een schriftelijke bevestiging. Bij annulering wordt alleen de waarborgsom van Euro 1000,- terugbetaald. Het vooruitbetaalde bedrag van de huursom wordt bij annulering niet terugbetaald, terwijl de huurder bij annulering binnen drie weken voor de aanvang van de huurperiode de volledige huursom verschuldigd is.

ONTBINDING VAN DE HUUR
De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst ten allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het gehuurde door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt, in welk geval verhuurder gerechtigd is het gehuurde terstond tot zich te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

BESLAGLEGGING
Huurder verbindt zich verhuurder binnen 24 uur kennis te geven van eventuele beslaglegging op het gehuurde, indien het gehuurde uit de macht van de huurder geraakt, indien derden ten aanzien van het gehuurde rechten doen gelden of indien zich enige andere omstandigheden voordoen die de belangen van de verhuurder kunnen schaden.

GERECHTELIJKE EN BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN
Ten laste van de huurder komen de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen die de verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge deze overeenkomst nuttig of nodig mocht achten.

WANPRESTATIE
Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet of niet tijdig leveren van de kampeerauto door een omstandigheid, die de verhuurder niet valt toe te rekenen. Is een en ander echter te wijten aan de nalatigheid van de verhuurder, dan heeft de huurder recht op vergoeding van kosten en schade, evenwel tot een maximum van Euro 200,-. Indien de verhuurder niet de overeengekomen kampeerauto kan leveren, maar een redelijk alternatief biedt, dient de huurder dit te accepteren. Als de huurder, behoudens gebruikmaking van een afgesloten annuleringsrisicoverzekering, de kampeerauto niet op het overeengekomen tijdstip in ontvangst neemt, blijft de huurder de volledige huurprijs verschuldigd. Dit geldt ook als de kampeerauto slechts voor een gedeelte van de overeengekomen huurperiode wordt gebruikt. Huurder heeft, indien de kampeerauto niet meer rijdbaar is door een omstandigheid die de huurder niet valt toe te rekenen, recht op restitutie van de huurprijs over het aantal dagen van de huurperiode, dat het niet meer rijdbaar zijn heeft geduurd.

BESTEMMING
Alle bij de EU aangesloten landen en voorts de Europese en niet-Europese landen, waarvoor het internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) geldig is, mogen met de kampeerauto worden bezocht. Landen welke geheel of ten dele in staat van oorlog verkeren, of waar oorlog of onrust dreigt, mogen beslist niet worden bezocht.

AFLEVERING
De kampeerauto wordt afgeleverd met een volle brandstof-, water- en gastank inclusief alle toebehoren. Tevens is de camper van binnen en buiten schoongemaakt. De kampeerauto dient bij terugkomst van de auto van binnen en buiten weer schoon ingeleverd wordt, daar anders de kosten van schoonmaken tot max. Euro 100,- in rekening moeten worden gebracht. Ook het toilet dient te zijn schoongemaakt en de afvaltanks van de kampeerauto dienen te worden geleegd; extra kosten wegens het niet nakomen van deze verplichting zijn Euro 25,-. De camper dient weer met een volle brandstoftank te worden ingeleverd. Tijdens de reis zijn de kosten van brandstof en het eventueel vullen van de gasfles voor rekening van de huurder. Huurder is verplicht regelmatig het oliepeil, koelwaterpeil en de bandenspanning te controleren, alsmede zich te houden aan de schriftelijke instructies, welke bij de autodocumenten zijn gevoegd. De kampeerauto is standaard uitgerust met een radio-CD, kluisje, brandblusser, verbanddoos, gevarendriehoek, verlengsnoer van +/- 25 mtr + verloop, waterslang en acculader.

HUISDIEREN
Het meenemen van huisdieren in de kampeerauto is niet toegestaan.

INSTRUCTIE
Voor het vertrek krijgt de huurder een mondelinge toelichting op de werking en het gebruik van de kampeerauto en de daarin aanwezige apparatuur. Bovendien wordt van deze toelichting een schriftelijke beschrijving verstrekt, welke de huurder onderweg kan raadplegen.

AFREKENING
Bij terugkomst wordt een eindafrekening opgemaakt en het teveel gestorte bedrag terugbetaald, onder eventuele inhouding van de door de huurder verschuldigde extra kosten.

BEDDENGOED
Het huren van beddengoed is niet mogelijk. Wij verzoeken u op de matrassen een dikke molton te gebruiken.

ROKEN
Roken in de kampeerauto is niet toegestaan.

GRATIS EXTRA'S
De kampeerauto is voorzien van een kluisje en uitgerust met een fietsenrek voor drie fietsen, alsmede een luifel. Tevens de genoemde inventaris op de inventaris-pagina.